Všeobecné nákupní podmínky Moravia Systems a.s.I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „podmínky") jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Těmito podmínkami se řídí všechny obchodní právní vztahy vznikající mezi Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 269 15 189, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17977, jako objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen „MoSy" nebo „objednatel") a druhými stranami jako dodavateli zboží, prací či služeb (dále jen „dodavatel"), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi objednatelem a dodavatelem sjednán. Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „dodávka" či „dílo") je vymezena individuální písemnou smlouvou nebo smlouvou vzniknuvší na základě potvrzení objednávky (dále jen „smlouva“).

2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

3. V případě, že vedle těchto podmínek platí rovněž obchodní podmínky dodavatele, pak v případě rozporu mezi nimi a těmito podmínkami mají přednost tyto podmínky.

4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito podmínkami.

5. Dodavatel výslovně potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s čl. III. odst. 4 a 5, čl. VIII. a čl. XII. odst. 5, 6 podmínek.

II. Vznik smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem - objednávka a přijetí (potvrzení) objednávky

1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem vznikají na základě písemné objednávky objednatele (dále jen „objednávka") a jejím písemným přijetím dodavatelem bez jakékoliv odchylky (dále jen „potvrzení objednávky"). Lhůta pro potvrzení objednávky ze strany dodavatele je 5 pracovních dnů od doručení. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele musí mít písemnou formu, jinak je neplatné.

2. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoli před jejím potvrzením dodavatelem.

3. Jestliže se potvrzení objednávky a/nebo plnění dodavatele odchyluje od obsahu objednávky, je objednatel vázán vůči dodavateli, jen pokud takové odchýlení od objednávky dodavateli výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od dodavatele ani platba objednatele za takové plnění neznamenají odsouhlasení ve změny objednávky ve smyslu uvedeném v předchozí větě.

4. Pokud dodavatel nepotvrdí objednávku a tyto podmínky písemně a splní dodávku, má se za to, že plně akceptuje všechna ustanovení objednávky i těchto podmínek.

III. Cena, platební podmínky a započtení

1. Cena dohodnutá ve smlouvě je sjednána jako konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné provedení dodávky, jako např. přepravné, poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky, dokumentace, montáž a zkoušky, apod. V ceně je zahrnuta i případná odměna za poskytnutí práva k užití software a firmware, je-li takový software či firmware součástí dodávky.

2. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"). Faktura musí mimo jiné obsahovat správnou sazbu DPH a číslo objednávky objednatele, jakož i čísla (a příslušné věcné názvy, resp. kódy) každé položky. Při fakturaci plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, musí faktura obsahovat také kód předmětu plnění dle platných instrukcí GFŘ (Generálního finančního ředitelství). Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu je objednatel oprávněn vrátit v době splatnosti dodavateli, aniž by tím nastalo prodlení se zaplacením.

3. Dodavatel je povinen vystavit fakturu ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den převzetí úplné a bezvadné dodávky včetně související dokumentace objednatelem.

4. Splatnost faktury je stanovena na 60 dnů od doručení správné faktury objednateli. Cena bude zaplacena na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě, který je zároveň veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku a je správcem daně zpřístupněn dálkovým způsobem. Dluh objednatele je splněn okamžikem odepsání dlužné částky z účtu objednatele. V případě prodlení objednatele s platbou v délce trvání do 7 dnů není dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení, resp. se tohoto nároku dodavatel vzdává.

5. Dodavatel je oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem vůči pohledávkám objednatele za dodavatelem, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli splatné i nesplatné pohledávky za dodavatelem vůči jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám dodavatele za objednatelem. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zaplacení ceny objednatelem je podmíněno tím, že dodavatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za dodávky, jež byly dodány i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení dodavatele není objednatel v prodlení se zaplacením ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení dodavatele.

7. Na žádost objednatele v odůvodněných případech (např. v případě insolvence dodavatele) dodavatel doloží, že provádí řádné odvody DPH. Do doby doručení takového dokladu je objednatel oprávněn odložit platbu za poskytnutou dodávku, aniž by tím nastalo prodlení se zaplacením. Použití následujícího odstavce tím není vyloučeno.

8. Pokud je dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH nebo pokud bude objednatel v dobré víře, že je dodavatel v postavení, které by jinak založilo ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn zaplatit dodavateli cenudodávky bez částky rovnající se příslušné výši DPH a odvést DPH za dodávku přímo na účet příslušného správce daně. V případě takovéhoto postupu se má za to, že cena za dodávku je uhrazena okamžikem odepsání obou částek uvedených v předchozí větě z účtu objednatele.

9. Dodavatel poskytne objednateli nezbytně nutnou součinnost při jednání objednatele se správcem daně, která bude spočívat zejména v řádném a včasném poskytnutí pravdivých informací a dokladů a v podpoře při jednání objednatele se správcem daně, pokud by správce daně vůči objednateli vznesl nárok z titulu jeho ručení za DPH, nebo pokud by objednatel dobrovolně odvedl DPH za dodávku podle této smlouvy.

IV. Předání a převzetí dodávky

1. Dodávka je převzata písemným potvrzením převzetí kompletního předmětu dodávky objednatelem u dodávek s montáží a u služeb. V případě dodávek bez montáže je dodávka převzata písemným potvrzením doručení (včetně vyložení) kompletního předmětu dodávky bez vad na místo určení podle potvrzené objednávky.

2. Zjistí-li dodatečně objednatel chybějící technickou dokumentaci, nevzniká dodavateli nárok na úhradu ceny, protože v takovém případě se nejedná o řádné plnění smlouvy.

3. Při dodání technických zařízení a přístrojů je dodavatel povinen vyškolit obsluhující a údržbářský personál objednatele, popř. konečného uživatele dodávky. Dále se dodavatel zavazuje dodat potřebné dokumenty k dodávce (zejména návody k montáži, pokyny ke zpracování, skladové, provozní předpisy a předpisy údržby apod.). Veškeré dokumenty dodávané dodavatelem musí být předány nejpozději spolu s dodávkou, a to v českém jazyce, popřípadě v anglickém jazyce, pokud je objednatel požaduje. Na vyžádání objednatele je dodavatel povinen bezplatně dodat také další jazykovou verzi předaných dokumentů.

4. V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je dodavatel povinen předat objednateli kopii Prohlášení o shodě resp. písemné Ujištění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění. Dále je dodavatel povinen v průběhu plnění smlouvy umožnit objednateli kontrolu rozpracovanosti předmětu plnění.

5. Pro dodávky potrubí, potrubních tvarovek, přírub požaduje objednatel vždy čitelnou kopii originálu materiálového atestu dle EN 10204 3.1. Pokud bylo zboží vyráběno přímo pro MoSy, pak vyžaduje objednatel vždy originální atest.

6. Pro dodávky armatur s tělesem z oceli (uhlíkové, legované, nerezové) požaduje objednatel vždy čitelnou kopii originálu materiálového atestu dle EN 10204 3.1. Pokud bylo zboží vyráběno přímo pro MoSy, pak vyžaduje objednatel vždy originální atest. K armaturám dále požaduje objednatel čitelnou kopii originálu protokolu o tlakové zkoušce dle EN 10204 3.1. Pokud bylo zboží vyráběno přímo pro MoSy, pak vyžaduje objednatel vždy originální atest.

7. Pro dodávky armatur s tělesem ze šedé a tvárné litiny požaduje objednatel vždy čitelnou kopii originálu materiálového atestu dle EN 10204 2.2. Pokud bylo zboží vyráběno přímo pro MoSy, pak vyžaduje objednatel vždy originální atest. K armaturám dále požaduje objednatel čitelnou kopii originálu protokolu o tlakové zkoušce dle EN 10204 2.2. Pokud bylo zboží vyráběno přímo pro MoSy, pak vyžaduje objednatel vždy originální atest.

8. Povinnost dodat ke službě/zboží dokumentaci vzniká dodavateli i v případech, kdy tato dokumentace není požadována ve smluvních dokumentech souvisejících s plněním, ke kterému se váží tyto podmínky, avšak potřeba dispozice s takovou dokumentací vyplývá z charakteru dodané služby/zboží a k jeho užívání a nakládání s ním je nezbytná.

9. Objednatel je oprávněn kdykoli písemně vyzvat dodavatele k pozastavení plnění smlouvy. Dodavatel se zavazuje po obdržení tohoto oznámení přerušit veškeré práce do doby, než obdrží od objednatele písemnou výzvu k pokračování v plnění.

10. Dodavatel není oprávněn požadovat za prvních 90 dnů ode dne pozastavení plnění smlouvy úhradu skladného ani jiných nákladů, které mu z tohoto důvodu vzniknou. Termíny plnění smlouvy budou prodlouženy přiměřeně o dobu trvání pozastavení plnění.

11. V případě, že dodavatel zjistí či předvídá jakékoliv problémy s plněním dle dohodnutého data dodání nebo jakýchkoliv jiných povinností dle smlouvy, je dodavatel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele a navrhnout nové možné datum dodávky nebo novou lhůtu ke splnění takové povinnosti.

12. V případě, že (i) objednatel nebude akceptovat toto nově navržené datum dodávky ze strany dodavatele nebo (ii) dodavatel nedodá dohodnuté množství dodávky k dohodnutému datu, je objednatel oprávněn uskutečnit alternativní dodávku nedodaného množství od třetích osob dle vlastního výběru, tzv. “alternativní nákup”.

13. V případě, že objednatel uskuteční alternativní nákup v souladu s těmito podmínkami, je dodavatel povinen zaplatit objednateli náhradu škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou nedodaných (nebo vadných) položek dohodnutou ve smlouvě a kupní cenou položek dle smlouvy o alternativním nákupu, bude-li kupní cena alternativního nákupu vyšší.

14. Při prodlení dodavatele s plněním smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny předmětného plnění (s DPH) za každý den prodlení. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. Místem a časem plnění jsou místo a případně čas uvedené v objednávce.

15. Dodavatel je oprávněn zajistit splnění dodávky prostřednictvím subdodavatele pouze s předchozím souhlasem objednatele.

16. Pokud to je z povahy konkrétní části dodávky možné, lze dodávku nebo její část provádět prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu. Pokud smlouva výslovně nestanoví, zda konkrétní část dodávky má být dodavatelem prováděna v místě plnění, nebo vzdáleným přístupem, přičemž povaha plnění obě tyto varianty umožňuje, je objednatel oprávněn zvolit mezi těmito způsoby dle svého uvážení bez vlivu na dohodnutou cenu dodávky. V případě, že má být dodávka nebo její část prováděna vzdáleným přístupem, objednatel je povinen takovýto vzdálený přístup dodavateli umožnit. Dodavatel nese náklady spojené se vzdáleným přístupem.

17. Pokud nebude dodávané zboží označeno dle požadavků objednatele, může být vráceno dodavateli jako zboží dodané v rozporu se smlouvou. Smlouva není dodáním takovéhoto zboží považována za splněnou.

18. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.

19. Dílčí dodávky smí být realizovány pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.

V. Způsob dodání, přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Dodavatel předá dodávku na své náklady a nebezpečí na sjednané místo dodání. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány. Dodávku je dodavatel povinen zabalit takovým způsobem, aby v průběhu přepravy nedošlo k jejímu poškození či ke škodám na zdraví a majetku.

2. V případě, že náklady přepravy dodávky na sjednané místo plnění má dle potvrzené objednávky hradit objednatel, je dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat pouze ty náklady, které objednatel předem odsouhlasil.

3. V případě, že přepravu zajišťuje dodavatel a náklady přepravy dodávky na místo plnění hradí objednatel, platí, že pojištění škody na dodávkách při jejich přepravě zajistí dodavatel v minimální ceně 110% z hodnoty dodávky. Nadbytečné pojistné objednatel neuhradí. Tímto ustanovením není vyloučena obecná odpovědnost dodavatele za škody na dodávkách při jejich přepravě.

4. Pokud přepravu provádí dopravce pověřený objednatelem, je dodavatel povinen dopravce informovat o nezbytných údajích týkajících se nebezpečného zboží.

5. Armatury musí být vždy dodávány se zaslepeným průtokem a ochranou připojovacích konců.

6. Dodavatel připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z objednávky, jakými jsou číslo objednávky, čísla dílů, přesné označení zboží, položka objednávky a v případě dodávek ze zemí Evropské unie sazební zařazení zboží. V případě, že objednatel v objednávce uvede, že dodávka je určena mimo EU, součástí dodávky jsou také doklady prokazující původ zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod., včetně vyplněného prohlášení dodavatele pro účely exportní a celní kontroly.

7. Pokud je v dodávce položka dodávaná dle výkresové dokumentace, dodavatel je povinen přiložit kopii výkresové dokumentace k dodávce.

8. Dodavatel je povinen zajistit, že:

a. dodávka bude nad výše uvedené vybavena balicím nebo dodacím listem se zřetelným údajem o obsahu, jakož i s úplným číslem objednávky objednatele,
b. každá část zásilky (tzv. colli) bude na obalu opatřena zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným číslem objednávky objednatele,
c. vypravení dodávky, jejíž přijetí v místě určení vyžaduje přítomnost/součinnost jejího příjemce, bylo objednateli, popř. příjemci neprodleně písemně oznámeno (avizováno) nejméně 2 pracovní dny předem, a to spolu se zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným číslem objednávky.

9. Vlastnické právo a nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele v okamžiku převzetí tj. písemným potvrzením převzetí nepoškozené dodávky na místo určení dle potvrzené objednávky v případě dodávek bez montáže a podpisem obou smluvních stran na zápisu o převzetí kompletního předmětu dodávky u dodávek s montáží a u služeb.

10. Materiál ve vlastnictví objednatele, poskytnutý dodavateli za účelem realizace dodávky, zůstává vlastnictvím objednatele, musí být bezúplatně odděleně skladován, označován a administrativně veden. Jeho použití je přípustné jen pro splnění závazků dodavatele vůči objednateli. Při jeho znehodnocení nebo ztrátě je dodavatel povinen na své náklady obstarat a použít odpovídající náhradu.

11. Zpracování a/nebo úpravy materiálu objednatele obstarává dodavatel výhradně pro objednatele. Objednatel je bezprostředně vlastníkem, resp. spoluvlastníkem upraveného materiálu, meziproduktu nebo nové věci. Kdyby to nemohlo být z právních důvodů možné, platí, že objednatel je v každém okamžiku zpracování nebo úpravy vlastníkem každé nové věci. Dodavatel je povinen každou tuto novou věc objednateli bezúplatně opatrovat s odbornou péčí do doby jejího předání objednateli.

12. Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, normy, tiskové předlohy, instrukce v jakékoliv formě, jež poskytne objednatel, právě tak jako předměty podle nich vyrobené, nesmějí být bez písemného povolení objednatele předány třetím osobám, ani použity k jiným účelům než podle příslušné smlouvy. Dodavatel je povinen je chránit (zabezpečit) proti neoprávněnému náhledu nebo použití a označit jménem objednatele, je-li to technicky možné. Poruší-li dodavatel tyto povinnosti, může objednatel požadovat jejich vydání, aniž by tím jeho další práva byla jakkoliv dotčena.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost na dodané dodávky v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na dodávce.

2. U dodávky, jež objednatel dále dodává třetí osobě, aniž byla použita, začíná záruční doba běžet až převzetím dodávky příslušnou třetí osobou a končí nejpozději 2 roky po přechodu nebezpečí škody na zboží na příslušnou třetí osobu.

3. Dodavatel se zavazuje, že jeho plnění bude v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V případě, že je dodavatel podle těchto norem certifikován, musí být platné certifikáty k dispozici na svých internetových stránkách. Pokud dodavatel není podle těchto norem certifikován, je objednatel oprávněn u dodavatele provést audit za účelem zjištění shody plnění těchto norem.

4. Vadu, která byla zjištěna do přechodu nebezpečí škody nebo se projevila v záruce, je dodavatel povinen na své náklady a dle volby objednatele buď odstranit, nebo dodat novou dodávku (případně chybějící část dodávky), a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Toto ustanovení se použije také pro dodávky, u nichž se přejímací kontrola omezila jen na namátkovou kontrolu vzorků nebo identity. Dodavatel se zavazuje přijmout okamžitá opatření k nápravě na vlastní náklady. Dodavatel je povinen zaslat objednateli informaci o nápravných opatřeních, která zavedl k zabránění opakování chyb ve formátu požadovaném objednatelem. Lhůta pro zaslání informace je 2 pracovní dny od obdržení reklamace.

5. Neprovede-li dodavatel odstranění vady, popř. náhradní dodávku, a to ani po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty objednatelem, je objednatel oprávněn:

a. od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit,
b. požadovat poskytnutí slevy, nebo
c. na náklady dodavatele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstranění vady či obstarání náhradní dodávky, přičemž povinnosti dodavatele ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny.

6. Objednatel má právo uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 15 % z dohodnuté ceny. Nárok objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním smluvní pokuty dotčen. Odstranění vady či náhradní dodávka nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu dle tohoto odstavce a náhradu škody.

7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto podmínek, zejména ustanovení týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

8. Dodavatel je povinen odstranit vady dodávky, nebo dodat novou dodávku (případně chybějící část dodávky) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se nedohodnou s objednatelem jinak, bez ohledu na odpovědnost za vzniklou vadu. Prokáže-li se následně, že za vzniklou vadu neodpovídá dodavatel, je objednatel povinen mu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady uhradit.

9. Dodavatel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s reklamací včetně přepravních nákladů, a to do 30 dnů po obdržení příslušné faktury od objednatele. V případě neproplacení faktury má objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoliv své pohledávce za dodavatelem.

10. K odstraňování vady na náklady dodavatele může dojít i bez poskytnutí dodatečné lhůty dodavateli, jestliže dodavatel byl s původním plněním dodávky v prodlení.

11. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění následků porušení povinnosti dodavatele a na odstranění všech vad dodávky je dodavatel povinen objednateli uhradit po obdržení příslušné faktury dle její splatnosti (30 dnů). To se přiměřeně týká i nákladů marně objednatelem vynaložených na zpracování nebo úpravu dodávky za výše uvedeným účelem.

12. Má se za to, že objednatel uplatnil právo z vadného plnění včas, pokud tak učinil:
a. do 1 měsíce od přechodu nebezpečí škody, resp. od uskutečnění služby, nebo b. do 1 měsíce od zjištění vady, pokud dodávka byla dosud nepoužitá a vada byla zjištěna teprve při jejím dalším zpracování nebo úpravě, nebo při jejím dodání třetí osobě.

13. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od uskutečnění dodávky provádět nebo zajistit za přiměřenou úplatu pozáruční opravy, a to včetně obstarání náhradních dílů, pokud to z povahy dodávek vyplývá. V opačném případě je dodavatel povinen bez prodlení o této skutečnosti objednatele informovat a zajistit mu náhradní řešení za obdobných podmínek.

VII. Licenční ujednání

1. Pokud je součástí dodávky software nebo jiný produkt chráněný autorskými právy (dále jen “APV”), včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití, je objednatel oprávněn a povinen s APV nakládat způsobem dále uvedeným.

2. Dodavatel je povinen objednatele informovat - nejpozději v době potvrzení objednávky - zda výrobky a služby, které má dodat, obsahují „Open Source Software" (otevřený software). Open Source Software se rozumí jakýkoli software, který příslušný poskytovatel licence poskytuje bez licenčních poplatků kterémukoli uživateli na základě licence nebo jiné dohody s právem tento software pozměňovat a/nebo distribuovat. Podmínky otevřené licence (Open License Terms) zahrnují následující například tyto licence: GNU, General Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), BSD License, Apache License nebo MIT License. V případě, že by dodávky obsahovaly otevřený software, je dodavatel povinen objednateli dodat nejpozději v době potvrzení objednávky následující: zdrojový kód příslušného otevřeného softwaru, pokud příslušné podmínky otevřeného zdroje sdělení tohoto zdrojového kódu vyžadují, seznam veškerých použitých open source souborů, s uvedením příslušné licence a obsahující kopii celého textu takovéto licence a písemné prohlášení o tom, že v důsledku zamýšleného použití otevřeného softwaru nebudou výrobky dodavatele ani výrobky objednatele podléhat efektu „Copyleft Effect". V případě, že dodavatel sdělí objednateli, že jeho dodávka obsahuje open source software nebo se objednatel takovou informaci dozví až po potvrzení objednávky, je objednatel oprávněn zrušit objednávku ve lhůtě 14 dnů od obdržení a potvrzení této informace, přičemž nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

3. Dodavatel tímto uděluje objednateli následující nevýlučná, přenositelná, celosvětová a časově neomezená práva k:

a) užívání dodávek, k jejich integraci do jiných produktů a k jejich celosvětové distribuci,
b) poskytnutí podlicence k užívání nebo povolení třetím osobám užívat APV a související dokumentace ve spojení s instalací, uvedením do provozu, testováním a provozem APV,
c) poskytnutí podlicence práv k užívání také osobám ovládajícím objednatele nebo ovládaných objednatelem nebo jiným osobám ve skupině Intermos,
d) užívání APV k integraci do jiných produktů,
e) distribuci, pořízení rozmnoženiny (všechny záložní rozmnoženiny podléhají těmto licenčním podmínkám; všechny názvy, obchodní značky, označení autorské ochrany (©, ®) a poznámky o omezení uživatelských práv budou na těchto kopiích reprodukovány), prodeji, zapůjčení, pronajímání APV, jeho poskytnutí ke stahování nebo jeho zpřístupnění veřejnosti, např. ve smyslu poskytování aplikačních služeb nebo v jiném smyslu, a k jeho kopírování v potřebném rozsahu, avšak vždy za předpokladu, že počet licencí používaných v jednom okamžiku nesmí překročit počet zakoupených licencí,
f) kromě práv udělených výše jsou osoby uvedené v odstavci c) oprávněny povolit koncovým uživatelům poskytovat licence na užití APV.

4. Všechny podlicence udělené objednatelem musí obsahovat příslušnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví, která dodavatel vlastní. Veškeré podlicence musí obsahovat smluvní ustanovení používaná objednatelem k ochraně jeho vlastních práv k duševnímu vlastnictví.

5. Dodavatel prohlašuje, že výše uvedená práva k APV je oprávněn poskytnout, zejména prohlašuje, že vypořádal všechna potřebná autorská práva třetích osob.

VIII. Náhrada újmy

1. Celkový rozsah povinnosti objednatele nahradit dodavateli škodu, která dodavateli v souvislosti s plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10 % celkové ceny (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda; ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené objednatelem dodavateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a) prodlení dodavatele s uskutečněním bezvadné dodávky delší jak 10 dnů. V případě prodlení objednatel vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí lhůty stanovené k nápravě;
b) porušení povinnosti dodavatele či objednatele, o kterém to stanoví tyto podmínky.

3. Smluvní strana je oprávněna taktéž odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany,
b) byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
c) byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany,

4. byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany,

a. druhá smluvní strana se stala nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.
b. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, kdy se dodavatel dostane vůči němu do prodlení se splněním svých závazků z jiné smlouvy, které je delší než 30 dnů.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody a dalších ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odstoupit od smlouvy v případě, že se současně zaváže k úhradě veškerých prokazatelných a účelně vynaložených nákladů dodavatele spojených s realizací smlouvy do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen předat veškeré rozpracované nebo částečné dodávky či služby objednateli.

X. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

1. "Důvěrnými informacemi" se rozumí jakékoliv informace, data, údaje či sdělení označená smluvní stranou, která informace poskytuje, jako „důvěrné" či podobně popsané, a dále zejména jakékoli obchodní či technické informace a data, které jedna ze smluvních stran sdělí druhé, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán, a to na jakémkoliv nosiči - ať už na papíře či elektronicky. Budou-li data či informace důvěrného charakteru sděleny ústně, musí být přijímající strana na tuto skutečnost upozorněna při ústním sdělení a následně musí být důvěrnost potvrzena předávající stranou písemně do 3 dnů od sdělení.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, nebo jí důvěrnou informaci, byť i jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu stanovenému smluvním vztahem. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu a nebo poskytnutí informací, dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní stranou tvoří koncern (holding), dále konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti, přičemž žádná ze smluvních stran není oprávněna v jakékoli souvislosti s tímto smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázány k jejímu dodržení ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na:

a) informace, které jsou veřejně známé v době uzavření smluvního vztahu, nebo k jejichž zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením povinnosti zachovávat důvěrnost smluvní stranou, informace, které smluvní strana musí zveřejnit v souladu s právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného k tomu na základě právního předpisu;
b) informace, které má smluvní strana prokazatelně k dispozici již k datu uzavření smluvního vztahu;
c) informace, které jsou nebo budou smluvní straně sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo důvěrnost.

3. Povinnost zachovávat důvěrnost trvá i po zániku smluvního vztahu. V případě porušení povinností dle tohoto článku je smluvní strana, jež povinnost porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Nárok poškozené strany na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním smluvní pokuty dotčen.

4. Dodavatel potvrzením objednávky uděluje souhlas objednateli ke zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů dodavatele uvedených ve smlouvě či objednateli předaných za účelem plnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou objednatelem zpracovávány a uchovávány v interním registru objednatele pro evidenční účely a k plnění jeho smluvních závazků.

5. Dodavatel uděluje souhlas dle předchozího odstavce na dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem, a na dobu dalších pěti (5) let od jejího splnění.

XI. Ustanovení týkající se exportní kontroly

1. Objednatel není povinen plnit smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.

2. Dodavatel je ve vztahu k dodávaným výrobkům a poskytovaným službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení příslušných národních právních předpisů a mezinárodního práva, jež se týkají exportní kontroly, cel či souvisejících daní a poplatků, a práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen “právo mezinárodního obchodu”). Dodavatel je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či povolení, ledaže by podle aplikovatelného ustanovení právo mezinárodního obchodu byl o tyto licence či povolení povinen požádat nikoli dodavatel, nýbrž objednatel či třetí osoba.

3. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, poskytnout objednateli v písemné formě veškerá data a informace, která jsou nezbytná k tomu, aby objednatel mohl dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení práva mezinárodního obchodu, jež se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího prodeje) zpětný vývoz příslušných výrobků či služeb vztahovat. Zejména je dodavatel ke každému výrobku či službě povinen objednateli poskytnout:

a) “Export Control Classification Number“ v souladu s „U.S. Commerce Control List" (ECCN) v případě, že zboží podléhá úpravě „U.S. Export Administration Regulations'',
b) veškerá vývozní čísla, zejména všechna AL čísla podle komunitárních předpisů v případě, že zboží je uvedeno v Příloze č. 1 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009,
c) statistické číslo zboží podle platné klasifikace zboží statistik zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný systém),
d) údaje o zemi původu (v případě nepreferenčního původu),
e) prohlášení dodavatele k preferenčnímu původu zboží (v případě evropských dodavatelů) či preferenční certifikát (v případě neevropských dodavatelů), je-li to ze strany objednatele vyžádáno.
(dále souhrnně jen “data”)

4. V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků či služeb, anebo změn aplikovatelných ustanovení práva mezinárodního obchodu, je dodavatel povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, aktualizovat data, a tato data objednateli v písemné formě poskytnout. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých dat.

5. Dodavatel se zavazuje zajistit nezbytné organizační instrukce a přijmout opatření, zvláště dbát na zabezpečení obchodních prostor, balení, přepravy, obchodních partnerů, zaměstnanců a informací, aby zaručil bezpečnost v dodavatelském řetězci dle požadavků mezinárodně uznávané iniciativy podle norem pro zabezpečení a sjednocení celosvětového obchodu přijatých Světovou celní organizací (WCO SAFE Framework of Standards) (např. oprávněný hospodářský subjekt - Authorized Economic Operator AEO, celní a obchodní partnerství proti terorismu Customs - Trade Partnership Against Terrorism C-TPAT). Dodavatel musí zboží nebo služby určené pro objednatele nebo třetí stranu pověřenou objednatelem zabezpečit proti neoprávněnému přístupu nebo manipulaci. Dodavatel pověří jen spolehlivé osoby pro dispozice se zbožím či službami a zaváže své subdodavatele, aby přijali odpovídající bezpečnostní opatření.

6. Kromě dalších práv a opatření, která mohou objednateli náležet, může objednatel v případě porušení v tomto článku uvedených závazků dodavatele odstoupit od smlouvy. V případě, že je porušení smlouvy dodavatelem možné odstranit, objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy jen, pokud porušení nebylo dodavatelem odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem. V případě, že porušení smlouvy dodavatelem není možné odstranit, považuje se toto porušení jako podstatné porušení smlouvy s důsledky s tím spojenými.

XII. Předcházení úplatkářství a korupci

1. Dodavatel bude postupovat v souladu s níže uvedeným a zajistí, aby takto postupovali i všichni
jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci a obchodní zástupci:

a) nebude poskytovat žádné osobě úplatky,
b) nebude od žádné osoby úplatky přijímat,
c) nebude navrhovat ani žádat o žádné úplatky, nebude je nabízet, zprostředkovávat ani s nimi jinak nakládat,
d) nebude zajišťovat ani využívat k jakémukoli jednání uvedenému v bodech a) až c) žádné jiné osoby,
e) bude vždy postupovat v souladu se Zásadami předcházení korupci a úplatkářství platnými v rámci Skupiny KKCG (k dispozici na vyžádání), ve znění průběžných změn a doplnění,
f) bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a právními i jinými předpisy týkajícími se předcházení korupci a úplatkářství, a to zejména se Zákonem o úplatkářství z roku 2010 (Velká Británie) a se Zákonem o předcházení korupčním praktikám v zahraničí z roku 1977 (Spojené státy americké),
g) udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci a úplatkářství, jež zabrání jakémukoli úplatkářskému či korupčnímu jednání a/nebo obchodování s vlivem, k němuž by v souvislosti se smlouvou mohlo případně dojít, a
h) neprodleně vyrozumí Skupinu KKCG v případě, že bude mít podezření či obavu, že v souvislosti s podnikáním Skupiny KKCG dochází k úplatkářství, nebo se o jakémkoli takovém jednání dozví. Takové oznámení lze učinit e-mailem na adresu compliance@kkcg.com.

2. Dodavatel zajistí, aby veškeré osoby, které s ním spolupracují a které v souvislosti se smlouvou
poskytují služby či zboží, poskytovaly dané služby či zboží pouze na základě písemné smlouvy, která každé z příslušných osob uloží podmínky ekvivalentní podmínkám, které dodavateli ukládá tento článek (dále jen „Příslušné podmínky“). Dodavatel bude odpovědný za dodržování a plnění Příslušných podmínek ze strany těchto osob a bude vůči MoSy přímo odpovědný za jakékoli porušení Příslušných podmínek ze strany těchto osob.

3. Porušení tohoto článku podmínek s názvem Předcházení úplatkářství a korupci bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo objednatele na jednostranné ukončení smlouvy bez výpovědní doby či na základě 30denní výpovědní lhůty (dle jejího výhradního uvážení).

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení těchto zásad (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím stranám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení, a dále si vyhrazuje právo podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení vůči jakékoli osobě, která tato ustanovení poruší.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. Právo domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku je vyloučeno.

2. Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď:

a) v tištěné podobě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě
1) doporučenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo
2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení,
nebo
b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou z emailové adresy smluvní strany.

3. V případě doručování jakékoliv písemnosti druhé smluvní straně nastávají stejné účinky, které právo spojuje s doručením 3. pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

4. Právní vztah smluvních stran se řídí právem České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran Občanským zákoníkem.

5. Vylučuje se použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3, § 1793, § 1798 až 1800, § 1950 a § 2112 Občanského zákoníku. Objednatel a dodavatel uzavírají smlouvy jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.

6. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor soud příslušný dle sídla objednatele.

7. Objednatel je oprávněn postoupit kteroukoliv z uzavřených smluv na jinou osobu.

8. Uzavřenou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými všemi smluvními stranami. Změnu smlouvy lze provést pouze ve stejné formě, jako byla smlouva mezi objednatelem a dodavatelem sjednána. Změna smlouvy není sjednána, dokud si smluvní strany neujednaly v úplné shodě všechny náležitosti.

9. Objednatel je ve smyslu § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn měnit tyto podmínky. Účinnost změny nastává 10 dnů od jejího doručení dodavateli podle článku XIV. odst. 1 těchto podmínek. Dodavatel je oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o změně těchto podmínek změny těchto podmínek odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou nejvýše 90 dnů.