Všeobecné prodejní podmínky Moravia Systems a.s.

1. Úvodní ustanovení


Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy vznikající mezi společností Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 10000 Praha 10, IČ: 26915189, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17977, jako prodávajícím (dále jen "Prodávající") a druhými stranami, jako kupujícími (dále jen "Kupující"). Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení v individuální smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek, pokud by byly s nimi v rozporu. Použití nákupních podmínek Kupujícího se vylučuje, pokud není písemně dohodnuto jinak.
Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, ani individuální smlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) .
Tyto Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží Prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky Kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu Prodávajícího.


2. Uzavření kupní smlouvy


Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě závazné objednávky Kupujícího (dále jen „Objednávka“), která musí být učiněna v písemné formě. Písemná forma je dodržena rovněž v případě, že bude objednávka provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu. Obchodní partneři a zákazníci, kteří jsou již u Prodávajícího registrováni, mohou ve výjimečných případech provést Objednávku i telefonicky.
Objednávka je závazný návrh, ze kterého plyne úmysl Kupujícího koupit od Prodávajícího určité zboží, nabýt ke zboží vlastnické právo, zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu. Objednávky Kupujícího učiněné vůči Prodávajícímu se považují za neodvolatelné a Kupujícího je není oprávněn jednostranně zrušit. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s výlučným použitím těchto Podmínek, které se tak stanou součástí Objednávky Kupujícího. Dnem obdržení Objednávky se rozumí den, kdy byla Objednávka doručena Prodávajícímu.
Prodávající Objednávku potvrdí písemně nebo elektronicky, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy nebo Kupujícímu předloží nový návrh na uzavření kupní smlouvy, který je závazný po dobu 3 dní od jeho doručení Kupujícímu, pokud není v návrhu stanovena lhůta jiná.
Kupní smlouva je považována také za uzavřenou okamžikem, kdy Prodávající na základě učiněné Objednávky poskytne Kupujícímu plnění. V případě, že Objednávka nebude Prodávajícím potvrzena v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se za zaniklou.
Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce provedené Kupujícím jsou možné pouze po vzájemné domluvě a novém potvrzení těchto změn Objednávky ze strany Prodávajícího.
Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se Kupující osobně dostaví do provozovny Prodávajícího, ústně provede Objednávku, převezme objednané zboží a následně podepíše výdejku, příp. dodací list, a nebo převezme daňový doklad.
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí Kupující Prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).


3. Ceny


Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se rozumí bez přepravních nákladů, balení a bez pojištění v souladu s doložkou INCOTERMS 2010, EX WORKS. Kupní cena se rozumí netto bez daně z přidané hodnoty. Nabídky, ceníky i předběžné cenové údaje, pokud v nich není výslovně uvedeno, že jsou závazné, mají informativní charakter, Prodávajícího zavazuje uzavřená kupní smlouva.


4. Balení


Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení.


5. Místo a termín plnění


Termín pro dodání zboží je určen v kalendářních dnech, nebo týdnech a začíná běžet od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Termíny dodání v Objednávce Kupujícího jsou pro Prodávajícího závazné pouze v případě, že tyto termíny byly Prodávajícím výslovně písemně potvrzeny.
Dnem dodání je v případě sjednaného odeslání zboží Prodávajícím den odeslání tohoto zboží Kupujícímu. V případě sjednané přepravy se dnem dodání rozumí den předání k přepravě a v případě osobního vyzvednutí Kupujícího se dnem dodání rozumí den převzetí zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího, nebo v jiném ujednaném místě.
Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání zboží.
Prodávající je povinen předat zboží Kupujícímu dle sjednané doložky INCOTERMS a Kupující je povinen zboží převzít. Dodacími doložkami se rozumí vždy dodací doložky INCOTERMS v platném znění. U takto sjednaných dodacích doložek musí být vždy uvedeno místo (adresa) dodání (určení). V případě nesjednání žádné z doložek INCOTERMS se uskutečňuje dodání zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Pokud kupní smlouva nestanoví odeslání zboží Prodávajícím, uskutečňuje se dodání tak, že je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě určeném Prodávajícím, o čemž prodávající vyrozumí Kupujícího.
Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu a nemajetkovou újmu, která by mu vznikla jako důsledek porušení či opomenutí splnění povinností Prodávajícího plynoucích mu z kupní smlouvy či právních předpisů pouze do výše kupní ceny zboží.


6. Způsob dodání a přechod rizika


Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Kupující se zavazuje zboží převzít a v dohodnutých termínech řádně zaplatit. Kupující nemůže zboží odmítnout, ledaže by tomu bránil nesoulad mezi dodacím listem, nebo daňovým dokladem a skutečností. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem dodacího listu nebo daňového dokladu. Odmítne-li Kupující neoprávněně zboží převzít, popřípadě odmítne-li podepsat dodací list, uvede toto odmítnutí Prodávající na dodací list a má se zato, že zboží bylo předáno okamžikem odmítnutí převzetí, nebo odmítnutím podpisu dodacího listu Kupujícím.
Pokud není dohodnuto jinak, přepravu smluvního zboží si zajišťuje Kupující sám, na svůj účet i nebezpečí. Předáním zboží prvnímu dopravci ve skladu Prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. To platí i v případě, že dopravu zajistí Prodávající na svůj účet, dle dohody s Kupujícím. Pojištění přepravy zboží zabezpečí Prodávající pouze na základě písemného ujednání v kupní smlouvě. V případě že zboží není odesíláno, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.


7. Platební podmínky a přechod vlastnictví


Pokud není sjednána zálohová platba nebo platba v hotovosti na pokladně Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit daňový doklad v plné výši a to v termínu splatnosti tohoto dokladu.
Prodávající vystaví daňový doklad s uvedenou splatností (dále jen „faktura“) při dodání zboží Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že Kupující doklad obdržel 3. den po dodání zboží. Vystavená faktura může sloužit zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží Kupujícímu, v případě předání zboží prvnímu dopravci potvrzuje jeho vypravení.
Není-li vyloučeno v kupní smlouvě dílčí plnění, je Prodávající oprávněn vystavit fakturu za každou, i dílčí dodávku.
V případě zaslání zboží na dobírku je datem zdanitelného plnění den předání zboží dopravci - dodací list spolu s fakturou budou součástí zásilky. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena rámcová smlouva o dodávkách zboží, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné smlouvě.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. Kupující se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice se zbožím, která by mohla zboží poškodit do okamžiku nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod rizik dle článku 6.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury, může Prodávající vyzvat Kupujícího k vrácení zboží a Kupující se zavazuje zajistit, aby bylo zboží Prodávajícímu vráceno. Povinnost Kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.
Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu Kupujícího k úhradě kteréhokoliv z dříve splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu plní.
V případě vzniku platební neschopnosti Kupujícího se veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se Prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Je-li Kupující v důsledku zhoršení svých majetkových poměrů nebo z jiného důvodu v prodlení s placením jakýchkoli pohledávek Prodávajícího, může Prodávající zadržet dosud nesplněné dodávky zboží ze všech kupních smluv uzavřených s Kupujícím až do úplného splacení všech splatných závazků Kupujícího, v takovém případě není Prodávající v prodlení s dodáním zboží.
Kupující souhlasí s možností zasílání faktur / daňových dokladů od Prodávajícího v e-mailové podobě. Na zaslání faktury e-mailem se uplatní pravidla e-mailová korespondence uvedená v bodu 10.


8. Odpovědnost za vady a záruka


Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení požadovaném Kupujícím v kupní smlouvě. Nejsou-li v kupní smlouvě požadavky Kupujícího zvlášť uvedeny, musí mít zboží jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, event. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží.
Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost v trvání 12 měsíců od uvedení zboží do provozu, maximálně však 18 měsíců od dodání zboží.
Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá pouze za vady, jež existovaly již v době předání, a neodpovídá za vady, které vzniknou u Kupujícího na základě opotřebení vzniklého při provozu, v důsledku nevhodného či nadměrného užívání či užívání na nevhodných zařízeních, nebo které vzniknou po dodání Kupujícímu v důsledku mechanických, chemických či tepelných vlivů, které Prodávajícímu nebyly známy při uzavření kupní smlouvy.
Kupující je při dodání povinen prohlédnout zboží co nejdříve. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží zjevnou vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží Prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží, opravou dodaného zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, Prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je Kupující povinen uplatnit právo z vadného plnění do 3 pracovních dnů od dodání zboží dopravcem. Kupující je povinen reklamaci z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně a to s důkladným popisem vady a fotkami vady.
V případě, že se vada zboží projeví později, tzv. skrytá vada, platí, že Kupující je povinen tuto vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 18 měsíců od dodání zboží.
V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.
Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv nesplnění povinnosti dodávky zboží, pokud bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na jeho vůli a bránila mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nemohl rozumně předpokládat, že tato překážka nastane (dále jen ”Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje zejména havárie nebo jiné poškození výrobního a skladovacího zařízení Prodávajícího nebo jeho dodavatelů, požáry, povodně, vichřice či jiné přírodní katastrofy, války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky či rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy. O existenci Vyšší moci vyrozumí Prodávající.
Kupujícího bez zbytečného odkladu. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího.


9. Smluvní pokuta a úroky z prodlení


Pokud bude Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení, a to na základě výzvy Kupujícího učiněné nejpozději do 10 dnů od dodání zboží, nebo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jinak nárok na smluvní pokutu zaniká. Celková výše této smluvní pokuty nesmí přesáhnout 5 % z ceny zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení.
V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné do doby převzetí zboží Kupujícím, přičemž zboží bude uskladněno na riziko Kupujícího. K zajištění těchto nákladů si Prodávající s Kupujícím sjednávají smluvní pokutu za prodlení Kupujícího s převzetím zboží ve výši 1% z ceny nepřevzatého zboží za každý, byť započatý den prodlení Kupujícího. Při prodlení Kupujícího delším než 14 dnů je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené jistiny za každý započatý den prodlení od splatnosti závazku do zaplacení.
Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v rozsahu ve kterém škoda smluvní pokutu přesahuje.


10. E-mailová korespondence


Prodávající a Kupující jsou oprávněni vést vzájemnou komunikaci za použití e-mailové korespondence. Při e-mailové korespondenci bude zpráva zaslána na e-mailový kontakt příslušné osoby na straně Kupujícího nebo příslušné osoby na straně Prodávajícího. Prodávající a Kupující si také sdělí, které osoby jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a technických a jejich kontaktní údaje. Adresát e-mailové zprávy je povinen potvrdit řádné doručení zprávy včetně jejich příloh ihned poté, co zprávu obdrží. Pokud adresát nepotvrdí přijetí zprávy, považuje se e-mailová zpráva za doručenou 2. dne od jejího odeslání. Případné technické problémy s obdržením e-mailové zprávy jdou k tíži adresáta zprávy. E-mailová zpráva se v takovém případě považuje za doručenou 2. dne od jejího odeslání.


11. Součinnost Kupujícího


Kupující poskytne Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Prodávajícího, potřebnou součinnost vedoucí k řádnému a včasnému dodání zboží, zejména v rámci vyjasnění technické specifikace, odsouhlasení dokumentace, provedení inspekcí a přejímek, předání a převzetí zboží. Pokud se Kupující ocitne v prodlení s poskytnutím součinnosti, pak je Prodávající oprávněn přerušit prodejní proces včetně nákupu zboží/materiálu, o čemž písemnou formou vyrozumí Kupujícího. Za písemnou formu se považuje i e-mailová korespondence uvedená v bodu 10. Termín dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení Kupujícího a o dobu přerušení prodejního procesu.


12. Odstoupení od smlouvy


Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li Prodávající v prodlení se splněním dodávky zboží déle než 3 měsíce. Kupující je v takovém případě povinen písemně vyzvat Prodávajícího ke splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší jak 30 dní, a teprve po jejím marném uplynutí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, pokud bylo poskytnuto, nemůže Kupující odmítnout.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy, za což se považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 60 dní.
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy ihned odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků Kupujícího, zjistí-li vznik hrozby ztráty schopnosti Kupujícího plnit povinnosti z kupní smlouvy, zejména schopnosti uhradit kupní cenu; za takovou se vždy považuje zahájení insolvenčního řízení vůči Kupujícímu nebo zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce či obdobného řízení vůči Kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit ihned od kupní smlouvy, jestliže Kupující neposkytl ve sjednaném termínu zálohu.
V případě jakéhokoliv odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady ve výši rozpracované zakázky.
Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody a dalších ustanovení kupní smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení kupní smlouvy.
 

13. Utajení a ochrana osobních údajů
 

Technické podklady, výkresy, vzorky mají důvěrný charakter a zůstávají majetkem Prodávajícího, jakož i veškerá průmyslová či autorská práva. Kupující je smí použít jen se souhlasem Prodávajícího.
Prodávající dále uchovává veškeré informace získané o Kupujícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalším právními předpisy České republiky. Kupující odesláním Objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného odvolání. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři budou použity pouze pro plnění Objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění Objednávky (např. přepravní služba).


14. Jiná ustanovení


Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem.
Kupující se zavazuje neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Pokud Kupující odepře či zmaří doručení listiny od Prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.