Všeobecné prodejní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy vznikající mezi společností Moravia Systems a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 10000 Praha 10, IČ: 26915189, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17977, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a druhými stranami, jako kupujícími (dále jen „Kupující“). Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek, pokud by byly s nimi v rozporu. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, ani individuální smlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“).

2. Uzavření kupní smlouvy.
Cenové nabídky jsou platné po dobu (30) dnů, ledaže je v nabídce uvedeno jinak. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě podpisu písemné kupní smlouvy oprávněnými zástupci Prodávajícího i Kupujícího (dále jen „Písemná kupní smlouva“), nebo na základě závazné a neodvolatelné písemné objednávky Kupujícího (dále jen „Objednávka“) okamžikem jejího písemného potvrzení ze strany Prodávajícího. V případě rozporu mezi Objednávkou a Písemnou kupní smlouvou má přednost Písemná kupní smlouva. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s výlučným použitím těchto Podmínek, které se tak stanou součástí Objednávky Kupujícího. Kupní smlouva je považována také za uzavřenou okamžikem, kdy Prodávající na základě učiněné Objednávky poskytne Kupujícímu plnění. V případě, že Objednávka nebude Prodávajícím potvrzena v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se za zaniklou. Veškeré dodatečné změny kupní smlouvy jsou možné pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran. Kupní smlouva vzniká také v případě, že se Kupující osobně dostaví do provozovny Prodávajícího, ústně provede Objednávku, převezme objednané zboží a následně podepíše výdejku, příp. dodací list, a nebo převezme daňový doklad.

3. Ceny.

Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se rozumí bez přepravních nákladů, balení a bez pojištění v souladu s doložkou INCOTERMS 2010, EX WORKS Průmyslová 1760, 696 42 Vracov. Kupní cena se rozumí netto bez daně z přidané hodnoty.

4. Balení.

Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení.

5. Místo a termín plnění.

Termín pro dodání zboží je určen v kalendářních dnech, nebo týdnech a začíná běžet od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Termíny dodání v Objednávce Kupujícího jsou pro Prodávajícího závazné pouze v případě, že tyto termíny byly Prodávajícím výslovně písemně potvrzeny. Dnem dodání je v případě sjednaného odeslání zboží Prodávajícím den odeslání tohoto zboží Kupujícímu. V případě sjednané přepravy se dnem dodání rozumí den předání k přepravě a v případě osobního vyzvednutí Kupujícího se dnem dodání rozumí den převzetí zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího, nebo v jiném ujednaném místě. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání zboží. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí za sjednanou dodací doložka Ex Works Průmyslová 1760, 696 42 Vracov dle INCOTERMS 2010. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem dodacího listu nebo daňového dokladu. Odmítne-li Kupující neoprávněně zboží převzít, popřípadě odmítne-li podepsat dodací list, uvede toto odmítnutí Prodávající na dodací list a má se zato, že zboží bylo předáno okamžikem odmítnutí převzetí, nebo odmítnutím podpisu dodacího listu Kupujícím. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno v kupní smlouvě a Kupující takové plnění bezodkladně neodmítne, platí, že byla uzavřena kupní smlouva

6. Přechod rizik.

Předáním zboží prvnímu dopravci ve skladu Prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. To platí i v případě, že dopravu zajistí Prodávající na svůj účet, dle dohody s Kupujícím. V případě že zboží není odesíláno, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu a nemajetkovou újmu, která by mu vznikla jako důsledek porušení či opomenutí splnění povinností Prodávajícího plynoucích mu z kupní smlouvy či právních předpisů pouze do výše kupní ceny zboží.

7. Platební podmínky a přechod vlastnictví.

Pokud není sjednána zálohová platba nebo platba v hotovosti na pokladně Prodávajícího, je Kupující povinen uhradit daňový doklad v plné výši, a to v termínu splatnosti tohoto dokladu (obvyklá splatnost činní 21 dní, pokud kupní smlouva nestanoví jinak). Prodávající vystaví daňový doklad s uvedenou splatností (dále jen „faktura“) při dodání zboží Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že Kupující doklad obdržel 3. den po dodání zboží. V případě zaslání zboží na dobírku je datem zdanitelného plnění den předání zboží dopravci - dodací list spolu s fakturou budou součástí zásilky. Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu Kupujícího k úhradě kteréhokoliv z dříve splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu plní. V případě vzniku platební neschopnosti Kupujícího se veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se Prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Je-li Kupující v důsledku zhoršení svých majetkových poměrů nebo z jiného důvodu v prodlení s placením jakýchkoli pohledávek Prodávajícího, může Prodávající zadržet dosud nesplněné dodávky zboží ze všech kupních smluv uzavřených s Kupujícím až do úplného splacení všech splatných závazků Kupujícího, v takovém případě není Prodávající v prodlení s dodáním zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zapla¬cením celé kupní ceny. Kupující se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice se zbožím, která by mohla zboží poškodit do okamžiku nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury, může Prodávající vyzvat Kupujícího k vrácení zboží a Kupující se zavazuje zajistit, aby bylo zboží Prodávajícímu vráceno. Povinnost Kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Odpovědnost za vady a záruka.

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení požadovaném Kupujícím v kupní smlouvě. Nejsou-li v kupní smlouvě požadavky Kupujícího zvlášť uvedeny, musí mít zboží jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, event. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v trvání 12 měsíců ode dne předání zboží. Kupující je při dodání povinen prohlédnout zboží co nejdříve. Zjistí-li u zboží zjevnou vadu, je povinen zjištěnou vadu oznámit písemně Prodávajícímu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dodání zboží. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží, opravou dodaného zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dle volby Prodávajícího. Tato opatření jsou výlučnými opatřeními pro případ nároků z vad a Kupující nenáleží jiná práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. Prodávající odpovídá pouze za vady, jež existovaly již v době předání, a neodpovídá za vady, které vzniknou u Kupujícího, na základě opotřebení vzniklého při provozu, v důsledku nevhodného či nadměrného užívání či užívání na nevhodných zařízeních, nebo které vzniknou po dodání Kupujícímu v důsledku mechanických, chemických či tepelných vlivů. Kupující je povinen reklamaci z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, a to s důkladným popisem vady a fotodokumentací vady. Na adresu: reklamace@moraviasystems.cz. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.

9. Vyšší moc.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv nesplnění povinnosti dodávky zboží, pokud bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na jeho vůli a bránila mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nemohl rozumně předpokládat, že tato překážka nastane (dále jen ”Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje zejména havárie nebo jiné poškození výrobního a skladovacího zařízení Prodávajícího nebo jeho dodavatelů, požáry, povodně, vichřice či jiné přírodní katastrofy, války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky či rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy. O existenci Vyšší moci vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího.

10. Obecné omezení odpovědnosti.

Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu újmu vzniknou v důsledku vady zboží, za kterou nese Prodávající odpovědnost, a to pouze v rozsahu skutečné škody a maximálně do výše hodnoty zboží, v důsledku, jehož vady újma vznikla.

11. Smluvní pokuta a úroky z prodlení.
Pokud bude Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení, a to na základě výzvy Kupujícího učiněné nejpozději do 10 dnů od dodání zboží, nebo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jinak nárok na smluvní pokutu zaniká. Celková výše této smluvní pokuty nesmí přesáhnout 5 % z ceny zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení. Prodávající je oprávněn účtovat smluvní pokutu za prodlení Kupujícího s převzetím zboží ve výši 1 % z ceny nepřevzatého zboží za každý, byť započatý den prodlení Kupujícího. Při prodlení Kupujícího delším než 14 dnů je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené jistiny za každý započatý den prodlení od splatnosti závazku do zaplacení.

12. E-mailová korespondence.

Požadavek na písemnou formu v rámci těchto Podmínek je zachován taktéž v případě použití elektronické komunikace, tedy ve formě e-mailu. Při e-mailové korespondenci bude zpráva zaslána na e-mailový kontakt příslušné osoby na straně Kupujícího nebo příslušné osoby na straně Prodávajícího. Prodávající a Kupující si také sdělí, které osoby jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a technických a jejich kontaktní údaje. Adresát e-mailové zprávy je povinen potvrdit řádné doručení zprávy včetně jejich příloh ihned poté, co zprávu obdrží. Pokud adresát nepotvrdí přijetí zprávy, považuje se e-mailová zpráva za doručenou 2. dne od jejího odeslání. Případné technické problémy s obdržením e-mailové zprávy jdou k tíži adresáta zprávy. E-mailová zpráva se v takovém případě považuje za doručenou 2. dne od jejího odeslání. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.

13. Součinnost Kupujícího.

Kupující poskytne Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Prodávajícího, potřebnou součinnost vedoucí k řádnému a včasnému dodání zboží, zejména v rámci vyjasnění technické specifikace, odsouhlasení dokumentace, provedení inspekcí a přejímek, předání a převzetí zboží. Pokud se Kupující ocitne v prodlení s poskytnutím součinnosti, pak je Prodávající oprávněn přerušit prodejní proces včetně nákupu zboží/materiálu, o čemž písemnou formou vyrozumí Kupujícího. Termín dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení Kupujícího a o dobu přerušení prodejního procesu.

14. Odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li Prodávající v prodlení se splněním dodávky zboží déle než 3 měsíce. Kupující je v takovém případě povinen písemně vyzvat Prodávajícího ke splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší jak 30 dní, a teprve po jejím marném uplynutí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy, za což se považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 60 dní. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků Kupujícího v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Kupujícímu nebo zahájení výkonu rozhodnutí, exekuce či obdobného řízení vůči Kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující neposkytl ve sjednaném termínu zálohu na kupní cenu. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody a dalších ustanovení kupní smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení kupní smlouvy.

15. Utajení a ochrana osobních údajů.

Technické podklady, výkresy, vzorky mají důvěrný charakter a zůstávají majetkem Prodávajícího, jakož i veškerá průmyslová či autorská práva. Kupující je smí použít jen se souhlasem Prodávajícího. Prodávající dále uchovává veškeré informace získané o Kupujícím v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dalšími právními předpisy České republiky.

16. Jiná ustanovení.

Pouze Prodávající je oprávněn postoupit a převést část či všechna svá práva a závazky ve smyslu těchto Podmínek jakýmkoliv svým spřízněným osobám. V případě, že jednotlivá ujednání těchto podmínek nebo kupní smlouvy jsou nebo se stanou neplatnými či nevykonatelnými v celém rozsahu či své části, nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení nebo zbývající části takových ustanovení. Neplatná či neúčinná ustanovení těchto Podmínek nebo kupní smlouvy se smluvní strany zavazují nahradit jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních a úmyslu smluvních stran v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem.

17. Předcházení úplatkářství a korupci.

Kupující bude postupovat v souladu s níže uvedeným a zajistí, aby takto postupovali i všichni jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci a obchodní zástupci: a) nebude poskytovat žádné osobě úplatky; b) nebude od žádné osoby úplatky přijímat; c) nebude navrhovat ani žádat o žádné úplatky, nebude je nabízet, zprostředkovávat ani s nimi jinak nakládat; d) nebude zajišťovat ani využívat k jakémukoli jednání uvedenému v bodech a) až c) žádné jiné osoby; e) bude vždy postupovat v souladu se Zásadami předcházení korupci a úplatkářství platnými v rámci Skupiny KKCG (k dispozici na vyžádání), ve znění průběžných změn a doplnění; f) bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a právními i jinými předpisy týkajícími se předcházení korupci a úplatkářství, a to zejména se Zákonem o úplatkářství z roku 2010 (Velká Británie) a se Zákonem o předcházení korupčním praktikám v zahraničí z roku 1977 (Spojené státy americké); g) udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci a úplatkářství, jež zabrání jakémukoli úplatkářskému či korupčnímu jednání a/nebo obchodování s vlivem, k němuž by v souvislosti se smlouvou mohlo případně dojít, a h) neprodleně vyrozumí Skupinu KKCG v případě, že bude mít podezření či obavu, že v souvislosti s podnikáním Skupiny KKCG dochází k úplatkářství, nebo se o jakémkoli takovém jednání dozví. Takové oznámení lze učinit e-mailem na adresu compliance@kkcg.com.

Všeobecné prodejní podmínky platné od 1. 3. 2021.