Certifikáty Moravia Systems

Stáhnout certifikáty

Společnost Moravia Systems a.s. obchoduje pouze s produkty, jejichž výrobci jsou certifikovaní. Pravidelně vyhodnocuje spokojenost zákazníků s kvalitou dodávek zboží a služeb a dokumentuje a archivuje výsledky vstupních i výstupních kontrol. Pro zajištění vysoké kvality má zaveden a certifikován systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Společnost Moravia Systems a.s. si uvědomuje, že pouze dodávky spolehlivých uzavíracích armatur a přesných regulačních armatur jsou základním předpokladem ochrany životního prostředí, jelikož zabraňují únikům nebezpečných látek z technologických procesů do okolí. Veškeré produkty a služby jsou v souladu s nejvyšší kvalitou. Společnost má pro všechny své činnosti vypracované postupy zabezpečující ochranu životního prostředí a zavedla certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Společnost stanovila dlouhodobý cíl, účel a produkt svého podnikaní. Pro jejich naplnění je všemi pracovníky respektována Politika vrcholového vedení společnosti Moravia Systems a.s.

  • Zajímat se o potřeby zákazníků i jiných relevantních zainteresovaných stran a tyto potřeby rozvíjet v rámci podmínek a zdrojů společnosti.
  • Přezkoumávat příslušné požadavky na dodávaný produkt či službu s potenciálem použití nových produktů, služeb, technologií, infrastruktury a znalostí naší společnosti za účelem neustálého zlepšování systému řízení systému kvality a environmentu.
  • Vytvářet podmínky pro profesní růst, motivaci a možnosti seberealizace všech pracovníků pro zajištění jejich požadované odbornosti, kompetencí a povědomí.
  • Nabízet kvalitu dodávaných produktů a služeb odpovídající světovým standardům.
  • Používat vhodné produkty a technologie pro minimalizaci negativního ekologického dopadu jako základní nástroj ochrany životního prostředí a prevence znečištění.

Nedílnou součástí a nutnou podmínkou pro realizaci těchto zásad je vytvoření podmínek pro profesní růst, motivaci a možnost seberealizace pro všechny pracovníky.


Schválil: Ing. Zbyněk Kalina, generální ředitel